Erasmus

Idź do spisu treści

Menu główne

Pożegnanie z Comeniusem

Artykuły


  Z dniem 1 stycznia 2014 roku program Unii Europejskiej w
dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego Uczenie się przez całe życie został zastąpiony przez nowy program edukacyjny Erasmus+. W ten sposób program Comenius, będący w latach 2007 2013 jego podprogramem, został zamknięty. Będą tylko kończone projekty już zaczęte. Polska, jako kraj stowarzyszony z Unią, przystąpiła do programu Comenius w roku szkolnym 1997/1998. Wówczas program ten należał do pakietu Socrates, obejmującego kilka odrębnych programów edukacyjnych, adresowanych do różnych sektorów kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych.

  Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie uczestniczyło w programie Comenius nieprzerwanie od roku 2005. Zrealizowaliśmy w tym czasie cztery europejskie projekty współpracy szkół, zawsze w roli szkoły koordynującej. Pierwszy z nich, pod tytułem „Przez pieśni i tańce ludowe poznajemy kulturę narodów europejskich”, był jeszcze trzyletnim projektem realizowanym w ramach programu Socrates, natomiast pozostałe trzy, to znaczy „Zdrowe ciało, zdrowy duch, zdrowe środowisko”, „Przedsiębiorczość naszym paszportem do przyszłości” oraz zakończony właśnie „Szkolna fabryka inicjatyw
równe obywatelstwo”, to już dwuletnie projekty realizowane w programie Uczenie się przez całe życie.

  W projekcie „Przez pieśni i tańce ludowe poznajemy kulturę narodów europejskich”, realizowanym w latach 2005-2008, współpracowaliśmy ze szkołami z Grecji, Irlandii, Słowenii i Włoch. Otrzymaliśmy na ten cel wsparcie finansowe Unii Europejskiej w wysokości 18 960 euro. Odbyło się 6 bezpośrednich spotkań w szkołach partnerskich
po jednym w każdym kraju partnerskim i dwa w Polsce. Z naszej szkoły w spotkaniach za granicą uczestniczyło 8 nauczycieli i 20 uczniów, natomiast w Żyrardowie gościliśmy łącznie 17 nauczycieli i 32 uczniów. Ponadto, dwie nauczycielki z naszej szkoły wzięły udział w wymianie nauczycieli jedna z nich uczyła przez tydzień we Włoszech, a druga z Słowenii, do nas zaś przyjechała nauczycielka słoweńska.

  W projekcie tym analizowaliśmy wraz z partnerami treść wybranych pieśni własnych narodów i porządkowaliśmy je w różnych kategoriach tematycznych, takich jak miłość, praca na roli lub w przemyśle, tragiczne i chwalebne momenty w dziejach narodu, piękno ojczystej przyrody, emigracja i jej przyczyny, obrzędy i obyczaje itp. Poznawaliśmy twórców pieśni, miejsca ich powstania, okoliczności, w jakich były śpiewane, oraz obyczaje i wydarzenia historyczne, jakie opisują. Próbowaliśmy się dowiedzieć, czy wciąż są żywe i czy nadal funkcjonują na tym samym terenie i w tych samych okolicznościach. Uczyliśmy się tańców ludowych i poznawaliśmy instrumenty muzyczne, również od strony fizycznych podstaw ich działania. Porównywaliśmy kulturę narodów partnerskich, szukając podobieństw i różnic. Uczyliśmy się pieśni i tańców innych narodów  i pomagaliśmy partnerom nauczyć się naszych. Staraliśmy się w ten sposób wzmocnić  poczucie tożsamości narodowej naszych uczniów oraz rozwinąć świadomość pewnej wspólnoty kulturowej z innymi narodami europejskimi.

  Projekt „Zdrowe ciało, zdrowy duch, zdrowe środowisko”, realizowany w latach 2009-2010 wraz z partnerami z Bułgarii, Hiszpanii, Litwy, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch, był finansowany na nowych zasadach, dzięki czemu udało nam się uzyskać grant w wysokości 24 000 euro. Zorganizowaliśmy 8 spotkań roboczych, w tym jedno w Polsce. Szkoły z Litwy i Portugalii nie zdecydowały się zaprosić partnerów do siebie. W spotkaniach za granicą wzięło udział 15 nauczycieli i 31 uczniów naszej szkoły, natomiast do Żyrardowa przyjechało 21 nauczycieli i 36 uczniów ze wszystkich szkół partnerskich.

  W projekcie zajmowaliśmy się wieloma ważnymi tematami i problemami, jak ochrona zdrowia w krajach europejskich, w tym także nowoczesne technologie i kontrowersyjne procedury stosowane w medycynie, problemy finansowania medycyny i dostępność bardziej zaawansowanych technik dla przeciętnego obywatela, czynniki determinujące zdrowie fizyczne człowieka, znaczenie sportu i odpowiedniej diety dla zdrowia, problem zdrowia psychicznego i jego ochrona, znaczenie kultury, twórczości i religii dla rozwoju osobowości człowieka, umiejętność współczucia innym, wspierania ich i udzielania im pomocy jako czynniki wzbogacające osobowość, ochrona zdrowia, możliwość uprawiania sportu i korzystania z dóbr kultury w różnych miejscach w Europie na przykładzie miejscowości, gdzie znajdowały się nasze szkoły, styl życia naszych uczniów oraz znajomość sposobów ochrony własnego zdrowia fizycznego i psychicznego, oraz rozwoju osobowości, a także znaczenie środowiska naturalnego i jego ochrony, oraz jego wpływ na życie człowieka.

  W projekcie „Przedsiębiorczość naszym paszportem do przyszłości”, realizowanym w latach 2010
2012, pracowaliśmy razem ze szkołami z Irlandii, Szwecji, Turcji i Włoch. Zasady finansowania znowu się zmieniły i tym razem otrzymaliśmy wsparcie Unii Europejskiej w wysokości 20 000 euro. Odbyło się 6 spotkań partnerskich, w tym dwa w Irlandii. W spotkaniach za granicą z naszej szkoły łącznie wzięło udział 11 nauczycieli i 26 uczniów, natomiast w Żyrardowie gościliśmy 7 nauczycieli i 13 uczniów.

  Głównym celem projektu było nauczenie uczniów odpowiedzialności za własną przyszłość poprzez przygotowanie ich do życia zawodowego, oswojenie z zasadami prowadzenia przedsiębiorstwa i zajmowania się finansami, a przede wszystkim kształtowanie postawy przedsiębiorczości, która jest kluczem do sukcesu pod tym względem. Organizowaliśmy spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami i doradcami zawodowymi, z pracownikami Urzędu Pracy, uczniowie przeprowadzali wywiady z osobami odpowiedzialnymi za zwalczanie bezrobocia w miejscowościach, gdzie znajdowały się szkoły partnerskie. Przedsiębiorcy prowadzili zajęcia w szkołach na temat badania rynku, przygotowywania biznesplanu, zakładania przedsiębiorstwa i zarządzania nim, a także relacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Uczniowie zakładali szkolne miniprzedsiębiorstwa i prowadzili je, ćwicząc w praktyce wszystkie poznane umiejętności, a także odwiedzali różne instytucje i zakłady pracy w celu zapoznania się z obowiązkami zawodowymi na różnych stanowiskach pracy. Grali w gry planszowe, symulacyjne i internetowe, w których uczyli się współpracy w zespole, podejmowania decyzji i oceniania ich konsekwencji, zarządzania wirtualnym przedsiębiorstwem czy inwestowania na giełdzie.

  W ostatnim projekcie, „Szkolna fabryka inicjatyw
równe obywatelstwo”, realizowanym w latach 2012 2014 wraz z partnerami z Cypru, Francji, Grecji, Hiszpanii, Islandii, Norwegii, Turcji i Węgier, wsparcie finansowe Unii Europejskiej również wynosiło 20 000 euro. Odbyła się rekordowa liczba spotkań po jednym w każdym kraju partnerskim, czyli 9. Na spotkania za granicą wyjechało z naszej szkoły 16 nauczycieli i 32 uczniów. Do nas przyjechało razem 19 nauczycieli i 17 uczniów ze wszystkich szkół partnerskich.

  W projekcie zajmowaliśmy się głównie prawami człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem równości ze względu na rasę, płeć i orientację seksualną, a także kształtowaniem postaw obywatelskich. Poznawaliśmy stan prawny i faktyczny w naszych krajach pod tym względem. Analizowaliśmy problem przemocy ze względu na rasę, płeć i orientację seksualną, a zwłaszcza przemocy domowej, przyglądaliśmy się stereotypom ról płciowych i ich wpływowi na wybory życiowe ludzi obojga płci, a także nadużyciom pojawiającym się na tym tle w reklamach. Przeprowadzaliśmy kampanie informacyjne w szkole i mieście, organizowaliśmy spotkania z ludźmi działającymi na rzecz praw człowieka, a także konkursy i wystawy plastyczne.  Badaliśmy kapitał społeczny w miejscowościach, gdzie znajdowały się szkoły partnerskie i angażowaliśmy młodzież w jego poprawę.

  Podsumowując, w programie Comenius w latach 2005-2014 zrealizowaliśmy cztery projekty, współpracując w nich z 25 szkołami z 17 krajów. Pozyskaliśmy od Unii Europejskiej łącznie 82 960 euro. Za granicę wyjechało 53 nauczycieli i 109 uczniów, a w Żyrardowie gościliśmy 64 nauczycieli i 98 uczniów. Wszystkie nasze wnioski otrzymały bardzo wysoką ocenę, a jeden z nich, o grant w projekcie „Zdrowe ciało, zdrowy duch, zdrowe środowisko”, nawet 100% możliwych do zdobycia punktów. Dwa nasze projekty (ostatni jeszcze nie został oceniony), a mianowicie „Przez pieśni i tańce ludowe poznajemy kulturę narodów europejskich” oraz „Zdrowe ciało, zdrowy duch, zdrowe środowisko” zostały uznane za przykłady dobrej praktyki, co jest najwyższą oceną projektu. W zeszłym roku szkolnym koordynatorka projektów Comenius została wyróżniona zaproszeniem na specjalną konferencję dla koordynatorów najlepszych projektów koordynowanych w Polsce.

  Po tylu latach owocnej współpracy międzynarodowej wielu z nas trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie bez projektów europejskich, dlatego też złożyliśmy wniosek o grant w programie Erasmus+ wraz ze szkołami z Belgii, Finlandii, Hiszpanii, Litwy, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Turcji i Włoch. Było to ogromne wyzwanie z wielu powodów, przede wszystkim ze względu na niemal całkowity brak informacji na etapie aplikowania. Co więcej, wniosek był znacznie trudniejszy, a formularz o wiele bardziej niejasny niż wszystkie poprzednie. Gdyby nie ogromne doświadczenie zdobyte w programie Comenius, nie odważyłabym się aplikować w Erasmusie+.

  Na wyniki wciąż czekamy. Komisja Europejska zdecydowanie  zmieniła sposób selekcji projektów do finansowania i mam wrażenie, że teraz nie może sobie poradzić z wprowadzeniem tych zmian w życie. Zmian jest tyle, że nie umiem ocenić szans na zdobycie grantu, zwłaszcza, że wybranych szczęśliwców będzie teraz znacznie mniej niż w Comeniusie.


Danuta Czyżewska,
nauczycielka j. angielskiego i fizyki, koordynator projektów,
LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego